AFL starfsgreinafélag

Samningur við sveitarfélögin samþykktur

Sveitaf nidurst

Í morgun lauk atkvæðagreiðslu um nýlega gerðan skammtímasamning við sveitarfélögin sem gildir út mars á næsta ári.

Atkvæðagreiðslan var sameiginleg meðal allra 18 félaga Starfsgreinasambandsins sem að samningum stóðu og stóð hún yfir frá 14. til 26. september. Á kjörskrá voru 5.950 manns og var kjörsókn 14,62%. Já sögðu 684 eða 78,62%. Nei sögðu 144 eða 16,55%. 4,83% tóku ekki afstöðu. Sjá samninginn og viðbæturnar hér - Einnig aðgengilegur hér 76-fundur samstarfsnefnd SGS frá 13 sept. 2023

Starfsdagur starfsmanna grunnskólanna

IMG 3124

Starfsdagur starfsmanna grunnskóla á félagssvæði AFLs stendur nú yfir á Reyðarfirði.  50 - 60 starfsmenn grunnskólanna - allt frá Hornafirði til Vopnafjarðar eru mættir á þennan atburð. Vönduð dagskrá er fram eftir degi en honum líkur svo með kvöldverði áður en fólk heldur til síns heima- sumt hvert um langan veg. 

Kjarasamningur við samband íslenskra sveitarfélaga undirritaður

Í hádeginu í dag var gengið frá kjarasamningi aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins við sveitarfélögin. AFL er aðili að samningum sem gildir frá 1. október n.k. til 31 mars 2024

Samningurinn fer nú í kynningu og atkvæðagreiðslumeðal félagsmanna sem taka kjör eftir honum.

Áfall fyrir Seyðisfjörð

Í dag kynnti Síldarvinnslan áform um lokun á bolfiskvinnslu á Seyðisfirði en í dag starfa um 30 starfsmenn við vinnsluna.  Þar með er líklegt að "frystihúsarekstur" á Seyðisfirði leggist af eftir áratuga samfellda sögu.

Fiskimjölsverksmiðja SVN verður áfram rekin á Seyðisfirði og togarinn Gullver gerðu út - þó að landanir flytjist eflaust annað.

AFL Starfsgreinafélag mun boða fund með starfsfólki á næstu dögum.  Það er lítið sem félagið eða aðrir aðilar geta gert til að hafa áhrif á þessa ákvörðun SVN en félagið mun heyra í starfsfólki og kanna hvort unnt verður að aðstoða það í kjölfar þessarar ákvörðunar.

AFL hefur verið í sambandi við Vinnumálastofnun á Austurlandi vegna þessarar fréttar og munu þessir aðilar stilla saman strengi hvað varðar ráðgjöf og aðra aðstoð sem félagsmönnum stendur til boða. 

Golfmót

Golfmot

Íbúðir og orlofshús um jól og áramót

Opnað verður næstu daga fyrir bókanir í íbúðir og orlofshús um jól og áramót.  Hús og íbúðir eru leigðar vikuleigum - fyrri vikan hefst 21. desember og lýkur leigu 28. desember.  Áramótavikan hefst 28. desember og lýkur 4. janúar.  Ekki er unnt að leigja hluta af tímabilinu.  Á "mínum síðum" opnast hlekkur á næstu dögum "jól og áramót".  Með því að smella á hann getur fólk valið tímabil og svæði og ef í boði eru 3ja eða 4ra herbergja íbúðir og hús á svæðinu - opnast möguleiki til að velja um það.

Að því búnu úthlutar orlofskerfi AFLs íbúð eða húsi til viðkomandi ef eign er laus.  

Þá stofnast krafa fyrir staðfestingagjaldi, kr. 5.000, í heimabanka félagsmanns og þarf að greiða hana fyrir 3. október.  Ef krafan er ekki greidd, fellur leigan niður án frekari viðvarana.  Staðfestingagjald er ekki endurgreitt ef hætt er síðar við leigu.

Eindagi fullnaðargreiðslu er síðan 2. desember og falla leigur niður ef krafan er ekki greidd - og án frekari viðvarana.

Ástæða er til að ítreka að staðfestingagjald er ekki endurgreitt undir neinum kringumstæðum - það er einfaldlega verðið fyrir að halda íbúð eða húsi fráteknu um lengri eða skemmri tíma þannig að aðrir félagsmenn geti ekki bókað það.

 

English:

Bookings for apartments and holiday homes during Christmas and New Year will be open in the coming days. Houses and apartments are rented on a weekly basis - the first week starts on December 21st and ends on December 28th. The New Year's week begins on December 28th and ends on January 4th. It is not possible to rent a part of the period. On "My Pages," a link to "Christmas and New Year" will open in the next few days. By clicking on it, people can choose the period and area, and if there are 3 or 4-bedroom apartments and houses available in the area, the option to choose them will open.

Once this is done, AFL's vacation system allocates an apartment or house to the person if one is available.

Then, a request for a confirmation fee of ISK 5,000 is initiated, to be paid into the member's home bank by October 3rd. If the request is not paid, the reservation will be canceled without further notice. The confirmation fee is non-refundable if the rental is later canceled.

The final payment deadline is December 2nd, and rents will be canceled if the request is not paid - without further notice.

It is important to emphasize that the confirmation fee is non-refundable under any circumstances - it simply secures the apartment or house for a longer or shorter period so that other members cannot book it.

 

Polish:

W najbliższych dniach zostaną otwarte rezerwacje apartamentów oraz domków wakacyjnych na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  Wynajem na okres jednego tygodnia dotyczy dwóch terminów pierwszy tydzień od 21 do 28 grudnia zaś drugi tydzień od 28 grudnia do 4 stycznia. Nie ma możliwości wynajęcia części tego okresu. Na "Moich Stronach" wkrótce pojawi się link "Boże Narodzenie i Nowy Rok". Wybierając jedną z opcji można wybrać termin i region, a jeśli dostępne są apartamenty i domki z 3 lub 4 sypialniami w danym regionie zostanie otwarta opcja ich wyboru.

System wakacyjny AFL przydziela apartament lub domek danej osobie w zależności od ich dostępności.

Następnie inicjowane jest żądanie opłaty potwierdzającej rezerwację w wysokości 5000kr która wpłynie automatycznie na konto bankowe osoby rezerwującej i którą należy uiścić do 3 października. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana bez dalszego powiadomienia.

Ostateczny termin płatności to 2 grudnia a członkowie którzy nie dokonają płatności zostaną automatycznie wycofani z rezerwacji bez dalszego powiadomienia.

Należy podkreślić, że opłata za potwierdzenie nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach – gwarantuje ona apartament lub domek na dłuższy lub krótszy okres uniemożliwiając innym osobom rezerwację w tym samym terminie.

Romanian:

În zilele următoare, vor fi deschise rezervările pentru apartamente și case de vacanță în perioada Crăciunului și Anului Nou. Casele și apartamentele se închiriază pe o bază săptămânală - prima săptămână începe pe 21 decembrie și se încheie pe 28 decembrie. Săptămâna de An Nou începe pe 28 decembrie și se încheie pe 4 ianuarie. Nu este posibil să închiriați o parte din perioadă. Pe "Paginile mele" va apărea un link către "Crăciun și Anul Nou" în următoarele zile. Făcând clic pe el, persoanele pot alege perioada și zona, iar dacă sunt disponibile apartamente cu 3 sau 4 dormitoare în zona respectivă, opțiunea de a le alege va fi deschisă.

După acest pas, sistemul de vacanțe AFL alocă un apartament sau o casă persoanei dacă este disponibil.

Apoi, se inițiază o cerere pentru o taxă de confirmare de 5.000 ISK, care trebuie plătită în contul bancar al membrului până la 3 octombrie. Dacă cererea nu este plătită, rezervarea va fi anulată fără notificare suplimentară. Taxa de confirmare nu este rambursabilă dacă închirierea este anulată ulterior.

Termenul final de plată este 2 decembrie, iar chiriile vor fi anulate dacă cererea nu este plătită - fără notificare suplimentară.

Este important să se sublinieze că taxa de confirmare nu este rambursabilă în nicio circumstanță - ea asigură pur și simplu apartamentul sau casa pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, astfel încât alți membri să nu poată să le rezerve.

 

Lithuanian:

Artimiausiomis dienomis bus atviri rezervacijų langai butams ir poilsio namams per Kalėdas ir Naujus metus. Namai ir butai nuomojami savaitėms - pirmoji savaitė prasideda gruodžio 21 dieną ir baigiasi gruodžio 28 dieną. Naujųjų metų savaitė prasideda gruodžio 28 dieną ir baigiasi sausio 4 dieną. Negalima nuomoti dalies laikotarpio. "Mano puslapiuose" artimiausiomis dienomis pasirodys nuoroda "Kalėdos ir Naujieji metai". Paspaudę ją, žmonės gali pasirinkti laikotarpį ir regioną, o jei regione yra 3 arba 4 miegamųjų butai ir namai, bus atvira galimybė juos pasirinkti.

Baigus šį procesą, AFL poilsio sistema priskiria butą ar namą asmeniui, jei yra laisvų vietų.

Tada pradedama užklausa dėl patvirtinimo mokesčio, kurį reikia sumokėti nario namų banke iki spalio 3 dienos. Jei užklausa nėra apmokėta, rezervacija bus atšaukta be papildomo pranešimo. Patvirtinimo mokestis nėra grąžinamas, jei rezervacija vėliau bus atšaukta.

Galutinis mokėjimo terminas yra gruodžio 2 diena, ir jei užklausa nėra apmokėta, rezervacijos bus atšauktos, be papildomo pranešimo.

Svarbu pabrėžti, kad patvirtinimo mokestis nėra grąžinamas jokiomis aplinkybėmis - jis tiesiog užtikrina butą ar namą ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui, kad kiti nariai negalėtų jų užsakyti.

Latvian:

Nākamajās dienās tiks atvērtas rezervācijas dzīvokļiem un atpūtas mājām Ziemassvētku un Jaungada laikā. Mājas un dzīvokļi tiek izīrēti nedēļas ilgumā - pirmajā nedēļā tas sākas 21. decembrī un beidzas 28. decembrī. Jaungada nedēļa sākas 28. decembrī un beidzas 4. janvārī. Nav iespējams īrēt daļu no perioda. "Manās lapās" tuvākajās dienās tiks atvērts saite uz "Ziemassvētkiem un Jaungadu". To nospiežot, cilvēki var izvēlēties periodu un apgabalu, un ja šajā apgabalā ir pieejami 3 vai 4 guļamistabu dzīvokļi un mājas, tiks atvērta iespēja tos izvēlēties.

Kad tas ir izdarīts, AFL atpūtas sistēma piešķir dzīvokli vai māju personai, ja ir pieejamas vietas.

Tad tiek uzsākts pieprasījums par apstiprinājuma maksu 5 000 ISK apmērā, kuru jāsamaksā līdz 3. oktobrim dalībnieka mājas bankā. Ja pieprasījums netiek samaksāts, rezervācija tiks atcelta bez turpmākas paziņojuma. Apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta, ja rezervācija vēlāk tiek atcelta.

Noslēpums apmaksas termiņš ir 2. decembris, un ja pieprasījums netiek samaksāts, rezervācijas tiks atceltas, bez turpmākas paziņojuma.

Svarīgi uzsverēt, ka apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta nekādās apstākļos - tā vienkārši nodrošina dzīvokli vai māju ilgākam vai īsākam laikam, lai citi dalībnieki tos nevarētu rezervēt.

 

Croatian:

U narednim danima bit će otvorene rezervacije za apartmane i kuće za odmor tijekom Božića i Nove godine. Kuće i apartmani iznajmljuju se na tjednoj osnovi - prvi tjedan počinje 21.12. i završava 28.12. Tjedan Nove godine počinje 28.12. i završava 04.01.2024.. Nije moguće iznajmiti samo dio tog razdoblja. Na "Mojoj stranici" uskoro će se pojaviti veza "Božić i Nova godina". Klikom na nju ljudi mogu odabrati razdoblje i područje, a ako su u tom području dostupni apartmani s 3 ili 4 spavaće sobe, otvorit će se opcija za njihov odabir.

Nakon što se to obavi, sustav za odmor AFL dodjeljuje apartman ili kuću osobi ako su dostupni.

Zatim se pokreće zahtjev za naknadu za potvrdu od 5000 ISK, koja se mora platiti na računu člana do 3. listopada. Ako se zahtjev ne plati, rezervacija će biti otkazana bez daljnjeg obavijesti. Naknada za potvrdu se ne vraća ako se rezervacija kasnije otkaže.

Krajnji rok za plaćanje je 02.12., a rezervacije će biti otkazane ako se zahtjev ne plati - bez daljnjeg obavijesti.

Važno je naglasiti da se naknada za potvrdu ne vraća pod nikakvim okolnostima - jednostavno osigurava apartman ili kuću za duži ili kraći period kako drugi članovi ne bi mogli rezervirati.

Czech:

V příštích dnech budou otevřeny rezervace apartmánů a rekreačních domů na Vánoce a Nový rok. Domy a apartmány se pronajímají na týdenní bázi - první týden začíná 21. prosince a končí 28. prosince. Týden Nového roku začíná 28. prosince a končí 4. ledna. Není možné pronajmout si část tohoto období. Na "Mých stránkách" se brzy objeví odkaz na "Vánoce a Nový rok". Kliknutím na něj mohou lidé vybrat období a oblast a pokud jsou v dané oblasti k dispozici apartmány s 3 nebo 4 ložnicemi, otevře se možnost jejich výběru.

Poté systém dovolené AFL přiděluje apartmán nebo dům osobě, pokud jsou k dispozici.

Poté se zahájí žádost o potvrzovací poplatek ve výši 5 000 ISK, který musí být zaplacen na účet člena do 3. října. Pokud žádost není zaplacena, rezervace bude zrušena bez dalšího upozornění. Potvrzovací poplatek není vrácen, pokud bude rezervace později zrušena.

Konečný termín platby je 2. prosince a pronájmy budou zrušeny, pokud žádost není zaplacena - bez dalšího upozornění.

Je důležité zdůraznit, že potvrzovací poplatek není vrácen za žádných okolností - jednoduše zajistí apartmán nebo dům na delší nebo kratší dobu, aby si je ostatní členové nemohli rezervovat.

 

Russian:

В ближайшие дни будут открыты бронирования апартаментов и коттеджей на Рождество и Новый год. Дома и апартаменты сдаются на недельной основе - первая неделя начинается 21 декабря и заканчивается 28 декабря. Новогодняя неделя начинается 28 декабря и заканчивается 4 января. Невозможно арендовать часть периода. На "Моих страницах" появится ссылка на "Рождество и Новый год" в ближайшие дни. По ней люди смогут выбрать период и район, и если в районе доступны апартаменты с тремя или четырьмя спальнями, будет возможность их выбрать.

Затем система отпусков AFL выделяет апартамент или дом для человека, если они доступны.

Затем начинается запрос на подтверждение взноса в размере 5 000 ISK, который должен быть оплачен в домашнем банке участника до 3 октября. Если запрос не будет оплачен, бронирование будет отменено без дополнительного уведомления. Подтверждающий взнос не возвращается, если бронирование будет отменено позже.

Крайний срок окончательной оплаты - 2 декабря, и аренда будет отменена, если запрос не будет оплачен, без дополнительного уведомления.

Важно подчеркнуть, что подтверждающий взнос не возвращается ни при каких обстоятельствах - он просто обеспечивает апартамент или дом на более долгий или короткий период, чтобы другие участники не могли их забронировать.

 

Spanish:

En los próximos días se abrirán las reservas para apartamentos y casas de vacaciones durante la Navidad y el Año Nuevo. Las casas y apartamentos se alquilan por semanas: la primera semana comienza el 21 de diciembre y termina el 28 de diciembre. La semana de Año Nuevo comienza el 28 de diciembre y termina el 4 de enero. No es posible alquilar una parte del período. En "Mis Páginas", se abrirá un enlace a "Navidad y Año Nuevo" en los próximos días. Al hacer clic en él, las personas pueden elegir el período y la zona, y si hay apartamentos y casas de 3 o 4 habitaciones disponibles en la zona, se abrirá la opción de elegirlos.

Una vez hecho esto, el sistema de vacaciones de AFL asigna un apartamento o casa a la persona si hay disponibilidad.

Luego, se inicia una solicitud de tarifa de confirmación de 5,000 ISK, que debe pagarse en el banco doméstico del miembro antes del 3 de octubre. Si la solicitud no se paga, la reserva se cancelará sin previo aviso. La tarifa de confirmación no es reembolsable si la reserva se cancela más adelante.

La fecha límite para el pago final es el 2 de diciembre y las reservas se cancelarán si la solicitud no se paga, sin previo aviso.

Es importante enfatizar que la tarifa de confirmación no es reembolsable bajo ninguna circunstancia, simplemente asegura el apartamento o la casa por un período más corto o más largo para que otros miembros no puedan reservarlo.