AFL starfsgreinafélag

Sjómennt - reglur

Starfsreglur Sjómenntar til einstaklingsstyrkja

 Einstaklingsstyrkir til náms/námskeiðs:

  1. Félagsmaður, sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. sex mánuði sl. 24 mánuði skv. kjarasamningi SA/SFS við SSÍ, hjá útgerðum innan SFS, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
  2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
  3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings.
  4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga sjóðanna.
  5. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
  6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
  7. Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks, enda hverfi starfsmaður aftur til sinna starfa.  Þurfi félagsmaður að hverfa tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að greiða tryggingagjald af launum hans, heldur hann þeim rétti til starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum í allt að 24 mánuði.  Að þeim tíma  liðnum fellur réttur hans að fullu niður.
  8. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu og hættir að greiða til aðildarfélags Sjómenntar, heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður.

Með umsókn skal skila

Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða.
Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið sem tekið er erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku. Þá verður að vera sundurliðuð kostnaðarskipting, þ.e. ekki er greitt fyrir ferðir, gistingu og uppihald. Brýnt er að allur texti sé skýr og skilmerkilegur. Sé þýðing ekki fyrir hendi fæst ekki greiddur styrkur.

ATH! linkur á frétt á heimasíðu, átaksverkefni framlengt til ársloka.


Upphæð styrks:
Greitt er að hámarki kr. 130.000.- á ári f.o.m. 1. janúar 2020. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 90% af námskostnaði. (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. desember 2020).(Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í ágúst 2020).

ATH. Áréttað er að einstaklingur hefur 6 mánuði til að skila inn umsókn eftir að hann hættir að vinna og verður að vera félagsmaður þegar hann greiðir námskeiðskostnaðinn.


 Um styrk vegna náms til aukinna ökuréttinda.
Athygli er vakin á því að sérstakur styrkur vegna aukinna ökuréttinda fellur nú undir almenna einstaklingsstyrki eftir hækkun þeirra 1. janúar 2020 og er því að hámarki kr. 130.000,-.

Frístunda/tómstundanámskeið
Sjómennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmis konar og er endurgreiðsla vegna þeirra 90% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 130.000.- á ári (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. desember 2020) og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs. (Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í ágúst 2020).


Starfstengt netnám
Vegna netnámskeiða þarf námskeiðið að hafa skilgreint upphaf, endi og vera með leiðbeinanda. Ef um áskrift að vefsíðu/efnisveitu með starfstengdum námskeiðum/kennsluefni er að ræða, styrkir sjóðurinn að hámarki aðgang til 1 árs.


Uppsafnaður réttur; aukinn styrkur til náms
Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. ATH. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 130.000.-  sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki. Greiðslur til sjóðsins þurfa að hafa borist að lágmarki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum fyrir dagsetningu umsóknar.      (*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2020, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)


Réttur ellilífeyrisþega (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ)
Ellilífeyrisþegar (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ) halda rétti sínum til einstaklingsstyrkja í allt að 24 mánuði frá því þeir hætta að vinna.  Þetta er í samhengi við réttindi þeirra sem eru á tímabundinni örorku og annað sbr. 5. lið í reglum um einstaklingsstyrki.


Ferða-og dvalarstyrkir í tengslum við nám/námskeið
Veittir eru sérstakir ferða-og dvalarstyrkir og geta félagsmenn sótt um slíka styrki á þar til gerðum eyðublöðum. Þessar styrkveitingar dragast jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs.

Þeir einstaklingar sem þurfa að sækja styrkhæft nám/námskeið um langan veg eiga rétt á stuðningi við ferða- og dvalarkostnað. Um er að ræða einstaklingsstyrk og sótt er um á sérstöku eyðublaði.

Styrkir eru afgreiddir af viðkomandi stéttarfélagi í umboði Sjómenntar.

Reglur um sérstaka ferða og dvalarstyrki:
• Akstur 50% af almennu kílómetragjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni skv. taxta ferðakostnaðarnefndar.
• Ekki er tekið þátt í ferðakostnaði vegna aksturs sem er innan við 12 km frá námskeiðsstað eða skóla.
• Varðandi akstur og flug er alltaf gert ráð fyrir að menn velji ódýrustu leiðina.
• Flug: Heimilt verði að niðurgreiða kostnað um allt að 75% af hverju flugfargjaldi.
• Gisting: Heimilt verði að niðurgreiða hverja gistinótt á hótelum/gistiheimilum um að hámarki kr. 6.000.- þó aldrei hærra en 75% af verði gistingar pr. sólarhring.
Ferða-og dvalarstyrkir eru afgreiddir sér, en dragast frá hámarki einstaklingsstyrkja
Endurnýjaðar reglur gilda f.o.m. 1. Júlí 2013.
Síðast breytt í nóvember 2018 (Frítt í Hvalfjarðargöng)

Sækja reglur um ferða-og dvalarstyrki.


Áfrýjunarréttur

Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrk til starfsmenntunar, en er hafnað af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Sjómenntar til afgreiðslu.

Breyting á starfsreglum

Átaksverkefni; (gildistími frá 15. mars 2020 til og með 31. desember 2020).(Síðasta breyting á endadagsetningu gerð í ágúst 2020).

Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt í lok árs 2019 og tók gildi 1. janúar 2020.