AFL starfsgreinafélag

Landsmennt - reglur

Starfsreglur Landsmenntar um einstaklingsstyrki


Fræðslusjóður SA og verkafólks á landsbyggðinni úthlutar á samningstímanum einstaklingsstyrkjum til félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem eru aðilar að Starfsgreinasambandi Íslands (SGS) þó ekki þeirra aðildarfélaga SGS sem mynda Flóabandalagið.


Hvaða skilyrði þarf félagsmaður að uppfylla til að eiga rétt á styrk til starfsmenntunar hjá Landsmennt, starfsmenntun Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni?

  1. Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. 6 mánuði af síðustu 24 en greitt a.m.k. 2 mánuði af síðustu 12 mánuðum til aðildarfélags Landsmenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til starfsnáms. Greitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum. (Breytt 1. júní 2016)
  2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
  3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk.
  4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga sjóðanna. 
  5. Sá sem hverfa þarf tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að skila tryggingagjaldi af launum hans, heldur í allt að tuttugu og fjóra mánuði þeim rétti til  starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum. Að tuttugu og fjórum mánuðum liðnum, frá því hann hvarf af vinnumarkaði, fellur réttur hans að fullu niður.

  6. Foreldrar í fæðingar-eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.

  7. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum


Hve mikið er greitt ?
Greitt er að hámarki kr. 130.000.- á ári f.o.m. 1. jan 2018. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 75% af námskostnaði.


Um styrk vegna náms til aukinna ökuréttinda.
Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna meiraprófs að upphæð 130.000.- Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki skiptir máli hvort allir fjórir þættir aukinna ökuréttinda séu teknir.


Frístunda/tómstundanámskeið

Landsmennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmiskonar og er endurgreiðsla vegna þeirra 75% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs.
(*síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018)


Uppsafnaður réttur; aukinn styrkur til náms

Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjá ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 75.000.-  sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki.

Hækkun á geymdum rétti tekur gildi f.o.m. 1. jan 2018.
(*síðasta breyting, 1. jan 2018)


Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning.
Hægt er að sækja um allt að 75% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 130.000.-


Styrkir vegna íslenskunáms

Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 75% styrk vegna íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild í aðildarfélagi Landsmenntar.


Ferða-og dvalarstyrkir * (f.o.m. 1. janúar 2013)

Þeir einstaklingar sem þurfa að sækja styrkhæft nám/námskeið um langan veg eiga rétt á stuðningi við ferða- og dvalarkostnað. Um er að ræða einstaklingsstyrk og sótt er um á
sérstöku eyðublaði. Styrkir eru afgreiddir af viðkomandi stéttarfélagi í umboði Landsmenntar.
Reglur um sérstaka ferða-og dvalarstyrki:
• Akstur 50% af almennu kílómetragjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni skv. taxta ferðakostnaðarnefndar.
• Ekki er tekið þátt í ferðakostnaði vegna aksturs sem er innan við 12 km frá námskeiðsstað eða skóla.
• Varðandi akstur og flug er alltaf gert ráð fyrir að menn velji ódýrustu leiðina.
• Flug: Heimilt verði að niðurgreiða kostnað um allt að 75% af hverju flugfargjaldi.
• Gisting: Heimilt verði að niðurgreiða hverja gistinótt á hótelum/gistiheimilum um að hámarki kr. 6.000.- þó aldrei hærra en 75% af verði gistingar pr. sólarhring.
Ferða-og dvalarstyrkir eru afgreiddir sér, en dragast frá hámarki einstaklingsstyrkja.
Endurnýjaðar reglur gilda f.o.m. 1. júlí 2013.
Síðast breytt í nóvember 2018 (Frítt í Hvalfjarðargöng)


Áfrýjunarréttur
Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrki til starfsmenntunar, en er hafnað um styrk af viðkomandi verkalýðsfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til verkefnisstjórnar Landsmenntar til afgreiðslu.


Breyting á starfsreglum
Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt 1. janúar 2020.

 

Vefur landsmenntar